ผอ./รอง ผอ.โรงเรียน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑. ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
๒. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๓. ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
   ๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา

   ๑. ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
๒. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๓. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือดำรงตำแหน่งครู ที่มีหรือเคยมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

    ๑. ใบสมัคร
๒. สำเนา กพ.๗ หรือสำเนาสมุดประวัติ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
หลักสูตรการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบสมรรถนะ และความรู้ความสามารถทางการบริหาร (คะแนนเต็ม ๒๐๐คะแนน) โดย สพฐ.จะดำเนินการสอบข้อเขียนในหัวข้อดังต่อไปนี้
ภาค ก. 200 คะแนน
๑. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑.๒ การบริการที่ดี
๑.๓ การพัฒนาตนเอง
๑.๔ การทำงานเป็นทีม
๑.๕ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
๑.๖ การสื่อสารและการจูงใจ
๑.๗ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑.๘ การมีวิสัยทัศน์
๒. ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
(คะแนน 50 คะแนน)
๒.๑ การบริหารและการจัดการศึกษา
๒.๒ การบริหารแผนและงบประมาณ
๒.๓ การบริหารงานบุคคล
๒.๔ การบริหารงานวิชาการ
๒.๕ การบริหารงานทั่วไป

3. กฎหมายการศึกษา 50คะแนน
4. ความรอบรู้ 50 คะแนน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ผ่านเกณฑ์ 60
สพฐ.จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญช

Advertisements