นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องเตรียมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่จะเป็นภาษาหลักในการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนของ สพป.สตูล นอกจากได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” (English Speaking Year 2012) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด เข้ารับอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” (English Speaking Year 2012) กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรเจ้าของภาษา จำนวน 2 คน คือ

Mr.Willeam Reid ชาวอังกฤษ ครูสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันอีลิงกัว โรบินสัน หาดใหญ่ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ร.ร.สิริวัณวรีฯลฯ และ Mr.Ewin Mertens ชาวเบลเยี่ยม ครูสอนภาษาอังกฤษจาก ร.รพิมานพิทยาสรรค์ ใช้เวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 10-27 เมษายน 2555 วันละ 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม สพป.สตูล โดยฝึกทักษะการพูดและฟังเพื่อการสื่อสาร การแนะนำและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว รองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ผอ.สพป.สตูล กล่าวในตอนท้ายว่า สพป.สตูล จะจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง และอาจจะเพิ่มการอบรมภาษามลายูให้ด้วย

Advertisements